ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันที่ลงประกาศ เลขที่ประกาศ ตำแหน่ง / หน่วยงาน / สถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียด
30 พฤศจิกายน 2563 249/2563 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
30 พฤศจิกายน 2563 248/2563 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
25 พฤศจิกายน 2563 240/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4 สังกัดหน่วยโลหิตวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์
รายละเอียด
18 พฤศจิกายน 2563 238/2563 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ศูนย์โรคหัวใจ
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
18 พฤศจิกายน 2563 237/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ (3)  ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด
17 พฤศจิกายน 2563 234/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจักษุวิทยา
ปฏิบัติงานศูนย์ EC กระจกตา
รายละเอียด
13 พฤศจิกายน 2563 230/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ศูนย์ประกันสุขภาพ
รายละเอียด
10 พฤศจิกายน 2563 229/2563 นักจิตวิทยา  ศูนย์ EC ด้านนิทราเวช
บุคลกรสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักจิตวิทยา สังกัดฝ่ายจิตเวชศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ศูนย์นิทราเวช
รายละเอียด
30 ตุลาคม 2563 224/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 และ เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 (เจ้าหน้าที่ประจำ/สัญญาจ้าง) สังกัดฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
22 ตุลาคม 2563 219/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
19 ตุลาคม 2563 218/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
16 ตุลาคม 2563 217/2563 นายช่างกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
16 ตุลาคม 2563 216/2563 นักกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
29 กันยายน 2563 203/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1-4 สังกัด ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
29 กันยายน 2563 202/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
25 กันยายน 2563 199/2563 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
25 กันยายน 2563 198/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
21 กันยายน 2563 190/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สังกัดงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
รายละเอียด
17 กันยายน 2563 183/2563 นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รายละเอียด
17 กันยายน 2563 182/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
17 กันยายน 2563 181/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (3)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
09 กันยายน 2563 177/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
บุคลากรสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายออร์โธปิดิกส์
รายละเอียด
09 กันยายน 2563 176/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประกันสุขภาพ
รายละเอียด
27 สิงหาคม 2563 164/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
รายละเอียด
26 สิงหาคม 2563 162/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
26 สิงหาคม 2563 161/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
21 สิงหาคม 2563 152/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
19 สิงหาคม 2563 151/2563 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ศูนย์ข้อมูลและต้นทุน
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2563 148/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2563 147/2563 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
14 สิงหาคม 2563 145/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Ward officer)  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
10 สิงหาคม 2563 143/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
03 สิงหาคม 2563 139/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
03 สิงหาคม 2563 138/2563 นักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
นักโภชนาการ ระดับ 3-5
รายละเอียด
29 กรกฎาคม 2563 134/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
รายละเอียด
21 กรกฎาคม 2563 130/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
16 กรกฎาคม 2563 125/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
รายละเอียด
16 กรกฎาคม 2563 104/2563 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
13 กรกฎาคม 2563 121/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายเวชภัณฑ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
13 กรกฎาคม 2563 120/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
10 กรกฎาคม 2563 119/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 1-4
รายละเอียด
10 กรกฎาคม 2563 118/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
25 มิถุนายน 2563 110/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายจุลชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
รายละเอียด
24 มิถุนายน 2563 109/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
รายละเอียด
19 มิถุนายน 2563 105/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
รายละเอียด
19 มิถุนายน 2563 104/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
เจ้าหน้าที่ประจำ/สัญญาจ้าง
รายละเอียด
19 มิถุนายน 2563 103/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 กลุ่มงานบริการและวิชาการ
รายละเอียด
17 มิถุนายน 2563 99/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สังกัดฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
09 มิถุนายน 2563 94/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานเภสัชกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
25 พฤษภาคม 2563 85/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ศูนย์โรคหัวใจ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-5
รายละเอียด
21 พฤษภาคม 2563 80/2563 นิติกร  ศูนย์กฎหมาย
นิติกร ระดับ 3-5
รายละเอียด
19 พฤษภาคม 2563 38/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
รายละเอียด
21 เมษายน 2563 71/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 ศูนย์ประสานงานการรับ-ส่งผู้ป่วย
รายละเอียด
17 มีนาคม 2563 65/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  กลุ่มงานเภสัชกรรม
บุคลากรสัญญาจ้าง งานบริการเภสัชภัณฑ์
รายละเอียด
13 มีนาคม 2563 62/2563 นักกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นักกายอุปกรณ์ 3-5 สังกัด งานกายอุปกรณ์
รายละเอียด
13 มีนาคม 2563 61/2563 นายช่างกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นายช่างกายอุปกรณ์ 1-4 งานกายอุปกรณ์
รายละเอียด
13 มีนาคม 2563 60/2563 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1-4 งานกายอุปกรณ์
รายละเอียด
07 มีนาคม 2563 58/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายจักษุวิทยา
บุลากรสัญญาจ้าง ศูนย์ EC ด้านกระจกตาและผิวตา
รายละเอียด
07 มีนาคม 2563 57/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
04 มีนาคม 2563 53/2563 พนักงานห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2563 40/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 3-5
รายละเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2563 39/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1-4
รายละเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2563 38/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
06 กุมภาพันธ์ 2563 31/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านเวชบำบัดวิกฤติ
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
04 กุมภาพันธ์ 2563 29/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
30 มกราคม 2563 27/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
29 มกราคม 2563 18/2563 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
ผู้ช่วยเภสัชกร ระดับ 1-4
รายละเอียด
28 มกราคม 2563 24/2563 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร ระดับ 3-5
รายละเอียด
23 มกราคม 2563 22/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง สำหรับโครงการนำร่องการให้บริการกิจกรรมองค์กรแพทย์
รายละเอียด
20 มกราคม 2563 17/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4 สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
รายละเอียด
20 มกราคม 2563 16/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 3-5 สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
รายละเอียด
16 มกราคม 2563 11/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
13 มกราคม 2563 9/2563 คนงานทั่วไป  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
10 มกราคม 2563 7/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
บุคลากรสัญญาจ้าง กลุ่มงานบริการและวิชาการ
รายละเอียด
08 มกราคม 2563 3/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5 กลุ่มงานบริการและวิชาการ
รายละเอียด
07 มกราคม 2563 4/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4
รายละเอียด
02 มกราคม 2563 3/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1-4 งานจ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
01 มกราคม 2513 181/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (3)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด