ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

วันที่ลงประกาศ เลขที่ประกาศ ตำแหน่ง / หน่วยงาน / สถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียด
03 ธันวาคม 2563 250/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจักษุวิทยา
ปฎิบัติงานที่ศูนย์ EC กระจกตา
รายละเอียด
27 พฤศจิกายน 2563 246/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ศูนย์ประกันสุขภาพ
รายละเอียด
27 พฤศจิกายน 2563 244/2563 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ศูนย์โรคหัวใจ
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
27 พฤศจิกายน 2563 243/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด
27 พฤศจิกายน 2563 242/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ประกันสุขภาพ
รายละเอียด
26 พฤศจิกายน 2563 241/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
25 พฤศจิกายน 2563 239/2563 นักจิตวิทยา  ศูนย์ EC ด้านนิทราเวช
บุคลากรสัญญาจ้าง นักจิตวิทยา สังกัด ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ศูนย์นิทราเวช
รายละเอียด
17 พฤศจิกายน 2563 236/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
17 พฤศจิกายน 2563 235/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
16 พฤศจิกายน 2563 323/2563 พยาบาล  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
รายละเอียด
16 พฤศจิกายน 2563 233/2563 พนักงานรักษาความปลอดภัย  กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
รายละเอียด
16 พฤศจิกายน 2563 231/2563 พนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2563 228/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
เจ้าหน้าที่พัสดุ (สัญญาจ้าง) สังกัด ฝ่ายฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2563 227/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2563 226/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
02 พฤศจิกายน 2563 225/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
29 ตุลาคม 2563 223/2563 นักกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
29 ตุลาคม 2563 222/2563 นายช่างกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
27 ตุลาคม 2563 220/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
20 ตุลาคม 2563 215/2563 คนงานตึกผู้ป่วย  ฝ่ายการพยาบาล
คนงานตึกผู้ป่วย สังกัด กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
14 ตุลาคม 2563 214/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
บุคลากรสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
รายละเอียด
14 ตุลาคม 2563 213/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
14 ตุลาคม 2563 212/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1-4 สังกัด ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
14 ตุลาคม 2563 211/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
รายละเอียด
12 ตุลาคม 2563 210/2563 นักเทคนิคการแพทย์  สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซั่ม
รายละเอียด
07 ตุลาคม 2563 209/2563 พยาบาล  ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด
07 ตุลาคม 2563 208/2563 พยาบาล  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
รายละเอียด
05 ตุลาคม 2563 207/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
05 ตุลาคม 2563 206/2563 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
05 ตุลาคม 2563 205/2563 พนักงานรักษาความปลอดภัย  กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
รายละเอียด
01 ตุลาคม 2563 204/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สังกัดงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
รายละเอียด
28 กันยายน 2563 201/2563 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พนักงานฉุกเฉินการการแพทย์ สังกัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปฏิบัติงานศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
25 กันยายน 2563 200/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร
รายละเอียด
25 กันยายน 2563 195/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (2)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
25 กันยายน 2563 194/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (3)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
25 กันยายน 2563 189/2563 นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รายละเอียด
24 กันยายน 2563 192/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต
รายละเอียด
22 กันยายน 2563 188/2563 นักการภารโรง  ร้าน ฬ.จุฬา
รายละเอียด
18 กันยายน 2563 187/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
รายละเอียด
18 กันยายน 2563 186/2563 พนักงานบริการผู้วายชนม์  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
18 กันยายน 2563 185/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประกันสุขภาพ
รายละเอียด
18 กันยายน 2563 184/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประกันสุขภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กลุ่มงานบริหารงานประกันสุขภาพ ศูนย์ประกันสุขภาพ
รายละเอียด
18 กันยายน 2563 180/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
18 กันยายน 2563 179/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
08 กันยายน 2563 175/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
รายละเอียด
08 กันยายน 2563 174/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
08 กันยายน 2563 172/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
08 กันยายน 2563 171/2563 พยาบาล  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
08 กันยายน 2563 170/2563 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ศูนย์ข้อมูลและต้นทุน
รายละเอียด
03 กันยายน 2563 169/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
03 กันยายน 2563 168/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
03 กันยายน 2563 166/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
01 กันยายน 2563 167/2563 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
31 สิงหาคม 2563 165/2563 นักรังสีการแพทย์  ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
รายละเอียด
27 สิงหาคม 2563 163/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
รายละเอียด
24 สิงหาคม 2563 155/2563 นักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
24 สิงหาคม 2563 154/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ศูนย์ตรวจสุขภาพ (โครงการพัฒนาบริการตรวจสุขภาพ)
รายละเอียด
24 สิงหาคม 2563 153/2563 พยาบาล (เฉพาะทาง)  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์EC มะเร็งครบวงจร
รายละเอียด
19 สิงหาคม 2563 150/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 สังกัดงานจ่ายเวชภัณฑ์ ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2563 149/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2563 146/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายจุลชีววิทยา
รายละเอียด
13 สิงหาคม 2563 117/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
รายละเอียด
10 สิงหาคม 2563 144/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
10 สิงหาคม 2563 141/2563 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด
07 สิงหาคม 2563 142/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
02 สิงหาคม 2563 135/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล ระดับ 3-5 ปฏิบัติงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต
รายละเอียด
31 กรกฎาคม 2563 163/2563 หัวหน้าแนะนำบริการและการสื่อสาร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 6
รายละเอียด
26 กรกฎาคม 2563 133/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
23 กรกฎาคม 2563 132/2563 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
22 กรกฎาคม 2563 131/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายเวชภัณฑ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
19 กรกฎาคม 2563 129/2563 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ฝ่ายศัลยศาสตร์
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ระดับ 3-5 หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ
รายละเอียด
17 กรกฎาคม 2563 128/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
17 กรกฎาคม 2563 127/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 1-4
รายละเอียด
17 กรกฎาคม 2563 126/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
16 กรกฎาคม 2563 124/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
16 กรกฎาคม 2563 123/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
16 กรกฎาคม 2563 122/2563 พยาบาล  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
พยาบาล ระดับ 3-5
รายละเอียด
16 กรกฎาคม 2563 105/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
09 กรกฎาคม 2563 117/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
07 กรกฎาคม 2563 116/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
07 กรกฎาคม 2563 54/2563 พนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
03 กรกฎาคม 2563 115/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-5
รายละเอียด
03 กรกฎาคม 2563 114/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
03 กรกฎาคม 2563 113/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
30 มิถุนายน 2563 112/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
30 มิถุนายน 2563 111/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
30 มิถุนายน 2563 101/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล ระดับ 3-5 ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย
รายละเอียด
22 มิถุนายน 2563 108/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
22 มิถุนายน 2563 107/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
22 มิถุนายน 2563 106/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4
รายละเอียด
19 มิถุนายน 2563 102/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
19 มิถุนายน 2563 101/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
19 มิถุนายน 2563 100/2563 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
พยาบาล ระดับ 3-5
รายละเอียด
18 มิถุนายน 2563 96/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานเภสัชกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
16 มิถุนายน 2563 97/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ศูนย์โรคหัวใจ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-5
รายละเอียด
11 มิถุนายน 2563 95/2563 นักรังสีการแพทย์  ฝ่ายรังสีวิทยา
นักรังสีการแพทย์ ระดับ 3-5 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
09 มิถุนายน 2563 93/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4 ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด
09 มิถุนายน 2563 92/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
09 มิถุนายน 2563 91/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
09 มิถุนายน 2563 90/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
04 มิถุนายน 2563 89/2563 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
นักอรรถบำบัด ระดับ 3-5
รายละเอียด
02 มิถุนายน 2563 88/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
01 มิถุนายน 2563 60/2563 นิติกร  ศูนย์กฎหมาย
นิติกร ระดับ 3-5
รายละเอียด
28 พฤษภาคม 2563 86/2563 พนักงานรักษาความปลอดภัย  กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
28 พฤษภาคม 2563 77/2563 นักกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นักกายอุปกรณ์ ระดับ 3-5 งานกายอุปกรณ์
รายละเอียด
28 พฤษภาคม 2563 76/2563 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสัญญาจ้าง งานกายอุปกรณ์
รายละเอียด
28 พฤษภาคม 2563 75/2563 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู ระดับ 1-4 งานกายอุปกรณ์
รายละเอียด
28 พฤษภาคม 2563 74/2563 นายช่างกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นายช่างกายอุปกรณ์ ระดับ 1-4 งานกายอุปกรณ์
รายละเอียด
25 พฤษภาคม 2563 84/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
25 พฤษภาคม 2563 83/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
25 พฤษภาคม 2563 82/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
19 พฤษภาคม 2563 79/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
12 พฤษภาคม 2563 73/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
บุคลากรสัญญาจ้าง งานสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายละเอียด
05 พฤษภาคม 2563 69/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 ศูนย์ประสานงานรับ-ส่งผู้ป่วย
รายละเอียด
22 เมษายน 2563 72/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯแก้ไขความพิการบนใบหน้าและการโหลกศีรษะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 สังกัด
รายละเอียด
13 เมษายน 2563 69/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
13 เมษายน 2563 68/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4
รายละเอียด
13 เมษายน 2563 60/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจักษุวิทยา
บุคลากรสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานที่ศูนย์เลเซอร์รักษาความผิดปกติของสายตา
รายละเอียด
19 มีนาคม 2563 67/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายจักษุวิทยา
บุคลากรสัญญาจ้าง ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ด้านกระจกตาและผิวตา
รายละเอียด
19 มีนาคม 2563 66/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ตรวจสุขภาพ (โครงการพัฒนาบริการตรวจสุขภาพ)
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
16 มีนาคม 2563 64/2563 พนักงานห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
16 มีนาคม 2563 63/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
12 มีนาคม 2563 59/2563 พนักงานรักษาความปลอดภัย  กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
10 มีนาคม 2563 56/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล ระดับ 3-5 ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย
รายละเอียด
09 มีนาคม 2563 55/2563 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
09 มีนาคม 2563 46/2563 ผู้ช่วยนักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
ผู้ช่วยนักโภชนาการ ระดับ 1-4
รายละเอียด
02 มีนาคม 2563 52/2563 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
01 มีนาคม 2563 51/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
01 มีนาคม 2563 50/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2563 49/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1-4
รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2563 48/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 3-5
รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2563 47/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการเงิน
บุคลากรสัญญาจ้าง โครงการบริการประกันสุขภาพเอกชน
รายละเอียด
26 กุมภาพันธ์ 2563 45/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
20 กุมภาพันธ์ 2563 42/2563 นักจิตวิทยา  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
นักจิตวิทยา ระดับ 3-5
รายละเอียด
19 กุมภาพันธ์ 2563 41/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล ระดับ 3-5
รายละเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2563 34/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านเวชบำบัดวิกฤติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
16 กุมภาพันธ์ 2563 37/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1-4 งานจ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
14 กุมภาพันธ์ 2563 36/2563 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร ระดับ 3-5
รายละเอียด
11 กุมภาพันธ์ 2563 34/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
10 กุมภาพันธ์ 2563 33/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
06 กุมภาพันธ์ 2563 30/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
03 กุมภาพันธ์ 2563 28/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง สำหรับโครงการนำร่องการให้บริการกิจกรรมองค์กรแพทย์
รายละเอียด
02 กุมภาพันธ์ 2563 1/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1-4
รายละเอียด
29 มกราคม 2563 26/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4 สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
รายละเอียด
29 มกราคม 2563 25/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 3-5 สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
รายละเอียด
28 มกราคม 2563 23/2563 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
ผู้ช่วยเภสัชกร ระดับ 1-4
รายละเอียด
27 มกราคม 2563 15/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4
รายละเอียด
22 มกราคม 2563 288/2563 นักกิจกรรมบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นักกิจกรรมบำบัด ระดับ 3-5
รายละเอียด
22 มกราคม 2563 21/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 งานบริหารงานทั่วไปและ call center
รายละเอียด
22 มกราคม 2563 19/2563 นักกิจกรรมบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
20 มกราคม 2563 15/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
บุคลากรสัญญาจ้าง งานบริการและวิชาการ
รายละเอียด
17 มกราคม 2563 14/2563 คนงานทั่วไป  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
17 มกราคม 2563 13/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
17 มกราคม 2563 12/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
15 มกราคม 2563 10/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5 กลุ่มงานบริการและวิชาการ
รายละเอียด
13 มกราคม 2563 8/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
09 มกราคม 2563 6/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1-4 งานจ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
09 มกราคม 2563 5/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
บุคลากรสัญญาจ้าง ร้านเวชภัณฑ์คุณภาพ
รายละเอียด
02 มกราคม 2563 2/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 3-5
รายละเอียด
01 มกราคม 2513 200/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร
รายละเอียด
01 มกราคม 2513 195/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (2)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
01 มกราคม 2513 195/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (2)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด