ประกาศรับสมัครงาน

เลขที่ประกาศ ตำแหน่ง / หน่วยงาน / สถานที่ปฏิบัติงาน วันที่ เปิด - ปิด รับสมัคร รายละเอียด
196/2563 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์  ฝ่ายเวชภัณฑ์
งานจ่ายเวชภัณฑ์
25 กันยายน 2563
09 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
111/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายพิธีการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4 สังกัด งานพิธีสงฆ์ ฝ่ายพิธีการ
25 กันยายน 2563
09 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
110/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายพิธีการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4 สังกัด งานธุรการและการเงิน ฝ่ายพิธีการ
25 กันยายน 2563
09 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
109/2563 พยาบาล  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
24 กันยายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
108/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจักษุวิทยา
ศูนย์ECกระจกตา
24 กันยายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
106/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขาวิชารังสีีรักษาและมะเร็งวิทยา
21 กันยายน 2563
05 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
105/2563 นักอรรถบำบัด  งานอรรถบำบัดและงานจิตบำบัด
่ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
21 กันยายน 2563
05 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
104/2563 นักจิตวิทยา  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
ศูนย์นิทราเวช
17 กันยายน 2563
01 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
101/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานเภสัชกรรม
16 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563
รายละเอียด
100/2563 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ศูนย์ข้อมูลและต้นทุน
16 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563
รายละเอียด
93/2563 นายช่างกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
08 กันยายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
89/2563 ครู  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
02 กันยายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
88/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
01 กันยายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
87/2563 นักเทคนิคการแพทย์  สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซั่ม
28 สิงหาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
78/2563 นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
20 สิงหาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
83/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ
บุคลากรสัญญาจ้าง
14 สิงหาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
77/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล ระดับ 3-5 ปฏิบัติงานที่ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia day center)
03 สิงหาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
63/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 3-5 งานแนะนำบริการและการสื่อสาร
30 กรกฎาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
58/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 1-4 งานแนะนำบริการและการสื่อสาร
30 กรกฎาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
98/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1-4 และ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 3-5
29 กรกฎาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
94/2563 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร ระดับ 3-5
03 กรกฎาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
47/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
เจ้าหน้าที่ประจำ / สัญญาจ้าง
29 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
317/2563 พยาบาล  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
พยาบาล ระดับ 3-5
24 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
136/2563 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ศูนย์โรคหัวใจ
บุคลากรสัญญาจ้าง
24 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
126/2563 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ศูนย์โรคหัวใจ
บุคลากรสัญญาจ้าง
24 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
45/2563 เจ้าหน้าที่สถิติ  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
เจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 3-5
24 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
18/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล 3-5 ปฏิบัติงานศูนย์ EC ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
24 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
69/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล ระดับ 3-5 ปฏิบัติงานที่หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
22 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
68/2563 พยาบาล  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
พยาบาล ระดับ 3-5 ศูนย์โรคพาร์กินสินและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
22 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
10/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  กลุ่มงานเภสัชกรรม
บุคลากรสัญญาจ้างรายปี งานบริการเภสัชภัณฑ์
18 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
67/2563 คนงานตึกผู้ป่วย  ฝ่ายการพยาบาล
ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิก
17 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
1/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายจุลชีววิทยา
ขยายการรับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 3-5 งานบริการและวิชาการ งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง
15 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
36/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
04 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
49/2563 นักการภารโรง  ร้าน ฬ.จุฬา
บุคลากรสัญญาจ้าง
19 มีนาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
48/2563 ครู  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
บุคลากรสัญญาจ้าง
19 มีนาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
40/2563 พนักงานบริการผู้วายชนม์  ฝ่ายพิธีการ
บุคลากรประจำ งานพิธีสงฆ์
06 มีนาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
38/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
บุคลากรสัญญาจ้าง
04 มีนาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
35/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายทันตกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
25 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
18/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
24 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
148/2562 นักรังสีการแพทย์  ฝ่ายรังสีวิทยา
20 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
30/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ตรวจสุขภาพ (โครงการพัฒนาบริการตรวจสุขภาพ)
บุคลากรสัญญา
20 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
11/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ประสานงานการรับ-ส่งผู้ป่วย
20 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
10/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  กลุ่มงานเภสัชกรรม
บุคลากรสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัด งานบริการเภสัชภัณฑ์ กลุ่มเภสัชกรรม
20 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
7/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย
20 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
5/2563 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
20 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
2/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
20 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
1/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายจุลชีววิทยา
ฝ่ายจุลชีววิทยา
20 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
115/2562 พนักงานรักษาความปลอดภัย  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บุคลากรสัญญาจ้างรายปี
19 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
32/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ศูนย์ตรวจสุขภาพ (โครงการพัฒนาบริการตรวจสุขภาพ)
บุคลากรสัญญาจ้าง
19 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
31/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5
19 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
30/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1-4
19 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
29/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
19 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
28/2563 พนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
19 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
27/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
19 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
26/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
19 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
25/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1-4
18 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
24/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
18 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
23/2563 นักเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
18 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
21/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
18 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
20/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
18 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
19/2563 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
18 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
30/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ตรวจสุขภาพ (โครงการพัฒนาบริการตรวจสุขภาพ)
บุคลากรสัญญาจ้างสำหรับงานโครงการ
14 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
17/2563 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5
30 มกราคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
5/2563 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1-4
30 มกราคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
16/2563 หัวหน้างานยานยนต์  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
หัวหน้ายานยนต์ ระดับ 6
28 มกราคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
9/2563 นักกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นักกายอุปกรณ์ ระดับ 3-5 งานกายอุปกรณ์
21 มกราคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
115/2563 พนักงานรักษาความปลอดภัย  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บุคลากรสัญญาจ้างรายปี หน่วยรักษาความปลอดภัย
10 มกราคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
9/2563 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ขยายรับสมัครบุคลากร
10 มกราคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
158/2562 พยาบาล (เฉพาะทาง)  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล (เฉพาะทาง) ระดับ 3-5 ปฏิบัติงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต
23 ธันวาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
159/2563 พยาบาล (วิจัย)  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล (วิจัย) ระดับ 3-5 ปฏิบัติงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต
17 ธันวาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
149/2653 พนักงานห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
ลูกจ้างประจำ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
09 ธันวาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
140/2562 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
เภสัชกร ระดับ 3-6
05 พฤศจิกายน 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
129/2562 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
09 ตุลาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
128/2562 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
09 ตุลาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
125/2562 คนสวน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ขยายการรับสมัครงาน ลูกจ้างประจำ หน่วยอาคารและสถานที่
07 ตุลาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
124/2562 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ขยายการรับสมัครบุคลากรสัญญาจ้างรายปี หน่วยอาคารและสถานที่
07 ตุลาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
123/2562 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์  ฝ่ายเวชภัณฑ์
ขยายการรับสมัคร เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ ระดับ 3-5 งานจ่ายเวชภัณฑ์
07 ตุลาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
122/2562 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Ward officer)  ฝ่ายการพยาบาล
ประจำหอผู้ป่วย
07 ตุลาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
105/2562 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
บุคลากรสัญญาจ้างรายปี งานโภชนบริการ
17 กันยายน 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
92/2562 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
16 สิงหาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
46/2562 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ศูนย์โรคหัวใจ
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ระดับ 3-5
23 มิถุนายน 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
61/2562 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  งานยุทธศาสตร์องค์กร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6
31 พฤษภาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
44/2562 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล ระดับ 3-5 ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
22 เมษายน 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
31/2562 พยาบาล  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
บุคคลสัญญาจ้าง โครงการบริการประกันสุขภาพเอกชน
18 มีนาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
25/2562 พยาบาล  ศูนย์โรคหัวใจ
พยาบาล ระดับ 3-5
11 มีนาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
23/2562 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 3-5
07 มีนาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
101/2561 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ศูนย์โรคหัวใจ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-5
29 พฤศจิกายน 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
92/2561 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5
13 พฤศจิกายน 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
74/2563 หัวหน้างานสารบรรณและกิจกรรมพิเศษ  ฝ่ายเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6
01 ตุลาคม 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
73/2563 หัวหน้างานเลขานุการกิจ  ฝ่ายเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับ 6
01 ตุลาคม 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
65/2561 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4
30 สิงหาคม 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
61/2561 เจ้าหน้าที่สถิติ  ศูนย์ประสาทศาสตร์
เจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 3-5
22 สิงหาคม 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
52/2561 นายช่างกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นายช่างกายอุปกรณ์ 1-4
02 สิงหาคม 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
39/2561 เจ้าหน้าที่สถิติ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
เจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 3-5
24 พฤษภาคม 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
24/2561 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
บุคลากรสัญญาจ้าง
29 มีนาคม 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
34/2561 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล ระดับ 3-5
21 มีนาคม 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
100/2560 พยาบาล  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
พยาบาล ระดับ 3-5
22 ธันวาคม 2560
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
91/2560 เจ้าหน้าที่พัสดุ  กลุ่มงานเภสัชกรรม
บุคลากรสัญญาจ้าง
22 พฤศจิกายน 2560
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
48/2560 เจ้าหน้าที่สถิติ  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5
14 พฤศจิกายน 2560
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด