Home
Main Menu
Home
รับสมัครงาน รพ. จุฬาฯ
รับสมัครงานคณะแพทย์จุฬา
ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์
สมัครงาน Online
Search
ติดต่อสอบถาม
Other Menu
Login Form

Lost Password?
No account yet? Register

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) โครงการพัฒนาบริการตรวจสุขภาพ Print E-mail

                                                              ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
                                                                                  ที่ 40 /2554
                                เรื่อง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) โครงการพัฒนาบริการตรวจสุขภาพ
                                                                          ------------------------.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(ชั่วคราว) โครงการพัฒนาบริการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,300.-บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำใบแจ้งหนี้ค่าบริการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ใช้บริการในโครงการทั้งในและนอกสถานที่ รับชำระเงิน ค่าบริการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ใช้บริการในโครงการ บันทึกข้อมูลและปิดบัญชีแจ้งเก็บค่าบริการตรวจสุขภาพสำหรับค่าบริการตรวจสุขภาพเงินเชื่อ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงินและบัญชี , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การเงินและการธนาคาร
2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3. อายุระหว่าง 19 –35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2519 – 2535)
4. การค้ำประกัน(ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง)
4.1 หลักทรัพย์ค้ำประกันได้แก่เงินสดวงเงิน 200,000.-บาท โดยทำหนังสือสัญญาค้ำประกันกับธนาคาร
4.2 บุคคลค้ำประกันพร้อมหนังสือรับรองการค้ำประกัน โดยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่
สภากาชาดไทยตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร ตำรวจ มียศตั้งแต่พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันตำรวจเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป หรือ
4.3 ข้าราชการพลเรือน หรือเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ตั้งแต่ระดับ 6 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่าหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับ 7 หรือข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศตั้งแต่ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือ
พันตำรวจโทขึ้นไปอย่างน้อย 2 คน สามารถทำสัญญาค้ำประกันร่วมกันได้
การติดต่อยื่นใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องมาติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. โทรศัพท์ 0-2256-4350, 0-2256-4408
เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการสมัครงาน
เอกสารที่ระบุต่อไปนี้ ต้องถ่ายสำเนา แล้วรับรองเอกสารถูกต้อง และถ้าเอกสารต่าง ๆ มีรอย ขูด ขีด ลบ
แก้ไข หรือ ชื่อนามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกันทางโรงพยาบาล จะถือว่าเป็นเอกสารที่ใช้ไม่ได้
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบสด.8 หรือใบสด.43
3. ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน หรือใบอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ
4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100.-บาท
                                                                 

                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554
                                                                                           โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
                                                                                            http://www.md.chula.ac.th

 

 
< Prev   Next >