USER
 
วันที่เริ่มรับ
วันที่สิ้นสุด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ดาวน์โหลด
20-20-20  20-20-20 ss 
22-07-2557  No-No-No รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
22-07-2557  No-No-No รับสมัครตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา 
หน้า
 
 
 
 
ประกาศ รพ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับแพทย์ประจำ รพ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา | ดาวน์โหลด
มิติที่ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ สายงานแพทย์ ทันตแพทย์และสัตวแพทย์ | ดาวน์โหลด
แบบรายการคำขอให้ประเมินบุคคล | ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งวิชาการ | ดาวน์โหลด
หลักฐานสำหรับใช้ประกอบการนำเสนอขอผลงานทางวิชาการ | ดาวน์โหลด
คำแนะนำในการเขียนแบบประวัติและผลงานทางวิชาการ (ก.ม.03) | ดาวน์โหลด
การรับทุนไปเรียนต่อใน และ นอกเวลา ภายในประเทศ | ดาวน์โหลด
การรับทุนไปศึกษาต่อหรือเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ| ดาวน์โหลด
ประกาศ หลักเกณฑ์การขอทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2553 | ดาวน์โหลด
เงินเพิ่มพิเศษเนื่องจากไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว | ดาวน์โหลด
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) | ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ดาวน์โหลด
เอกสารขอใช้ Email Chulahospital | ดาวน์โหลด
ใบคำขอ/สัญญาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ Truemove H | ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวบุคลากร บัตรสุขภาพครอบครัว | ดาวน์โหลด
 
1. คู่มือปฏิบัติงานสำหรับนิสิตแพทย์เวชปฏิบัติ | ดาวน์โหลด
2. โจทย์สำหรับนิสิตแพทย์เวชปฏิบัติ | ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2556 | ดาวน์โหลด
UNIVERSAL  PRECAUTIONS | ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ประจำปี 2556 | ดาวน์โหลด
การปฏิบัติงานระบบเภสัชกรรม ประจำปี 2556 | ดาวน์โหลด
 
     
   
 
   
>> Home   >> About HR    >> Download   >> Contact HR
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Copyright 2012 Human Resources Chulalongkorn Hospital. All rights reserved.