PatientSafetyGoals2over 0304        

      • สื่อการสอนวิดีทัศน์
วีดีทัศน์ความรู้ในการกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว เรื่อง การปฏิบัติตัวในการใส่แร่อิรีเดียม เรื่อง โรคหัวใจล้มเหลว เรื่อง การกระตุ้นประสาทรับความรู้สึก เรื่อง การล้างจมูก ้เรื่อง การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย Discharge Planning เรื่อง เพิ่มสีสันให้ดูดีมีความมั่นใจด้วยหลากหลายวิธี 4 ผู้เชียวชาญ เรื่อง แอนนี่ผจญภัยท่องโรค IE

สื่อการสอนวีดีทัศน์