PatientSafetyGoals2over 0304        

สัมมนา 26-27 ก.ค. 59

โครงการเตรียมความพร้อมพยาบาลบรรจุใหม่ปี 2559
" เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติด้านการทำงานเป็นทีม "
วันที่ 26-27 ก.ค. 2559 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

สัมมนา 24-25 กุมภาพันธ์ 2559

สัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการทำงานเป็นทีม

ระหว่าบุคคลากรสนับสนุนบริการพยาบาลที่บรรจุใหม่ กับพี่เลี้ยง
24-25 ก.พ. 59 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก 

การประชุม 21-22 ธันวาคม 2558

การประชุมวิชการพยาบาล ประจำปี 2558

From Inspiration to Innovations : The Art & Science of Nursing
21-22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

สัมมนา 26-27 สิงหาคม 2558

เรื่อง " โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม พยาบาลบรรจุใหม่
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการทำงานเป็นทีม รุ่นที่2 "

26-27 สิงหาคม 2558 ณ วังยาวริเวอร์ไซค์ รีสอร์ท และโรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก

สัมมนา 17-21 สิงหาคม 2558

เรื่อง " โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม พยาบาลบรรจุใหม่
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการทำงานเป็นทีม (บรรจุเดือนสิงหาคม 2558) ระยะที่1 "
17-21 สิงหาคม 2558 
ณ ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาช

« 1 of 4 »