หลักสูตรอบรมต่างๆ

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หลักสูตรอบรมสำหรับบุคคลภายนอก

1. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม

=> ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม

       => กำหนดการปฐมนิเทศ

2. หลักสูตรอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

Update

3. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด(หลักสูตร 10 วัน) รุ่นที่ 10

ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม

=> ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม

       => กำหนดการฝึกอบรม

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Critical Care Nursing in Newborn & Pediatric

ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม

     => ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Wound and Stoma Care

ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม

=> ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม

       => กำหนดการฝึกอบรม

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Trauma Care: Quality Team Approach

รายละเอียด

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“Trauma Care: Quality Team Approach”

รับจำนวน : พยาบาลจากสถาบันภายนอก 40 คน
สถานที่จัด : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่จัดการประชุม : วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
อัตราค่าลงทะเบียน : 6,000 บาท/คน (เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) 
CNEU : ประมาณ 24 หน่วยคะแนน

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

1. ลงทะเบียนออนไลน์

2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการอบรม (เอกสารดาวน์โหลดหมายเลข 2)

3. ชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับอบรม 6,000 บาท (เอกสารดาวน์โหลดหมายเลข 3)

โดยโอนเงินผ่าน : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี เงินฝากเพื่อศูนย์ฝึกอบรม เลขที่บัญชี 406-501080-8 

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

4. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครอบรม(สำเนา) รูปแบบ ภาพ Scan/รูปถ่าย
    มาที่ Emailchula.hrdnurse@gmail.com  

5. ส่ง ใบสมัครเข้ารับการอบรม หลักฐานประกอบการสมัคร 
และหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้ารับอบรม 
(ตัวจริง) ในวันแรกที่เข้ารับการอบรม

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery

รายละเอียด

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery”

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : พยาบาลวิชาชีพ
รับจำนวน : พยาบาลจากสถาบันภายนอก 30 คน

สถานที่จัด : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่จัดการประชุม : วันที่ 11-15 และ 18-22 มิถุนายน 2561
อัตราค่าลงทะเบียน : 10,000 บาท/คน (เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) 
CNEU : 50 หน่วยคะแนน

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

1. ลงทะเบียนออนไลน์

2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการอบรม (เอกสารดาวน์โหลดหมายเลข 2)

3. ชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับอบรม 10,000 บาท 

โดยโอนเงินผ่าน : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี เงินฝากเพื่อศูนย์ฝึกอบรม 
เลขที่บัญชี 406-501080-8 

และส่งหลักฐานการชำระเงิน (สำเนา) ในรูปแบบ PDF File 
ทาง Email: chula.hrdnurse@gmail.com
ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (เอกสารดาวน์โหลดหมายเลข 3)

4. ส่ง ใบสมัครเข้ารับการอบรม หลักฐานประกอบการสมัคร 
และหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้ารับอบรม 
(ตัวจริง) ในวันแรกที่เข้ารับการอบรม

8. การอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด (Short Course Fellowship Training Program in Cardiovascular Nursing)

รายละเอียด

หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1. CARDIOVASCULAR NURSING