หลักสูตรอบรมต่างๆ

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หลักสูตรอบรมสำหรับบุคคลภายนอก

1. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

รายละเอียด

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
“(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)”

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วย ไม่ต่ำกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่สมัครสอบ)
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน CNEU: ประมาณ 50 หน่วยคะแนน
ระยะเวลาการอบรม : ภาคทฤษฎี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561
ภาคปฏิบัติรุ่นที่ 1 วันที่ 2 เมษายน – 10 สิงหาคม 2561
ภาคปฏิบัติรุ่นที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม – 21 ธันวาคม 2561
ค่าสมัครสอบ : 400 บาท (ไม่คืนเงินในทุกกรณี) 
ค่าลงทะเบียน : 60,000 บาท (พยาบาลจากสถาบันภายนอก) ชำระหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2561 (เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)

การสมัครลงทะเบียน
    1. ลงทะเบียนสมัครสอบในระบบออนไลน์ ได้ที่ website ของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ http://chulalongkornhospital.go.th/nurse/ และส่งเอกสารโอนเงินค่าสมัครสอบรูปแบบ 
ภาพถ่าย/ภาพ SCAN โปรดระบุ ชื่อหลักสูตร จำนวนเงิน ชื่อ-สกุลผู้อบรม วันที่ชำระเงิน
มาที่ Email: chula.hrdnurse@gmail.com (ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560)

    2. ส่ง เอกสารสมัครเข้ารับการอบรมฉบับสมบูรณ์ ลำดับที่ 1-4 และหลักฐานประกอบการสมัคร ลำดับที่ 1-5 
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 หมายเหตุ ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่พิจารณาในการเข้าสอบสัมภาษณ์

ปิดรับสมัคร : 12 ธันวาคม 2560
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : 20 ธันวาคม 2560 ที่ Website ของฝ่ายการพยาบาลฯ
สอบข้อเขียน : 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น. 
                       ณ ห้อง 370 ที่นั่ง โซน บี ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
สอบสัมภาษณ์ : 25 ธันวาคม 2560 เวลา13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสุภาส จันทรโบส 
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม: 29 ธันวาคม 2560 ที่ Website ของฝ่ายการพยาบาลฯ

ผู้ประสานงานหลักสูตร: งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-256-4393, 02-256-4354
Email: chula.hrdnurse@gmail.com

2. หลักสูตรอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

Update

3. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด(หลักสูตร 10 วัน) รุ่นที่ 10

รายละเอียด

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

“สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) รุ่นที่ 9”

รับจำนวน : พยาบาลจากสถาบันภายนอก 30 คน
สถานที่จัด : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่จัดการประชุม :  ทฤษฎี 5-9 มีนาคม 2561
                                 ปฏิบัติ 12-16 มีนาคม 2561
อัตราค่าลงทะเบียน : 15,000 บาท/คน (เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) 
CNEU : 50 หน่วยคะแนน

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

1. ลงทะเบียนออนไลน์

2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการอบรม 

3. ชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับอบรม 15,000 บาท 

โดยโอนเงินผ่าน : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี เงินฝากเพื่อศูนย์ฝึกอบรม 
เลขที่บัญชี 406-501080-8 

และส่งหลักฐานการชำระเงิน (สำเนา) ในรูปแบบ PDF File 
ทาง Email: chula.hrdnurse@gmail.com
ก่อนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

4. ส่ง ใบสมัครเข้ารับการอบรม หลักฐานประกอบการสมัคร 
และหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้ารับอบรม 
(ตัวจริง) ในวันแรกที่เข้ารับการอบรม

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Critical Care Nursing in Newborn & Pediatric

รายละเอียด

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“Advanced Critical Care Nursing in Newborn & Pediatric”

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : พยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต อย่างน้อย 2 ปี หรือ 
                                    พยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต อย่างน้อย 4 ปี
รับจำนวน : พยาบาลจากสถาบันภายนอก 30 คน

สถานที่จัด : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่จัดการประชุม : 12 – 23 มีนาคม 2561 (10 วัน)
อัตราค่าลงทะเบียน : 10,000 บาท/คน (เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) 
CNEU : 50 หน่วยคะแนน

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

1. ลงทะเบียนออนไลน์

2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการอบรม (เอกสารดาวน์โหลดหมายเลข 2)

3. ชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับอบรม 10,000 บาท 

โดยโอนเงินผ่าน : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี เงินฝากเพื่อศูนย์ฝึกอบรม 
เลขที่บัญชี 406-501080-8 

และส่งหลักฐานการชำระเงิน (สำเนา) ในรูปแบบ PDF File 
ทาง Email: chula.hrdnurse@gmail.com
ก่อนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 (เอกสารดาวน์โหลดหมายเลข 3)

4. ส่ง ใบสมัครเข้ารับการอบรม หลักฐานประกอบการสมัคร 
และหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้ารับอบรม 
(ตัวจริง) ในวันแรกที่เข้ารับการอบรม

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Wound and Stoma Care

รายละเอียด

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“Wound and Stoma Care”

รับจำนวน : พยาบาลจากสถาบันภายนอก 30 คน
สถานที่จัด : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่จัดการประชุม : วันที่ 26-29 มีนาคม 2561
อัตราค่าลงทะเบียน : 5,000 บาท/คน (เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) 
CNEU : ประมาณ 24 หน่วยคะแนน

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

1. ลงทะเบียนออนไลน์

2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการอบรม (เอกสารดาวน์โหลดหมายเลข 2)

3. ชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับอบรม 5,000 บาท (เอกสารดาวน์โหลดหมายเลข 3)

โดยโอนเงินผ่าน : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี เงินฝากเพื่อศูนย์ฝึกอบรม เลขที่บัญชี 406-501080-8 

ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

4. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครอบรม(สำเนา) รูปแบบ ภาพ Scan/รูปถ่าย
    มาที่ Emailchula.hrdnurse@gmail.com  

5. ส่ง ใบสมัครเข้ารับการอบรม หลักฐานประกอบการสมัคร 
และหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้ารับอบรม 
(ตัวจริง) ในวันแรกที่เข้ารับการอบรม

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Trauma Care: Quality Team Approach

รายละเอียด

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“Trauma Care: Quality Team Approach”

รับจำนวน : พยาบาลจากสถาบันภายนอก 40 คน
สถานที่จัด : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่จัดการประชุม : วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
อัตราค่าลงทะเบียน : 6,000 บาท/คน (เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) 
CNEU : ประมาณ 24 หน่วยคะแนน

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

1. ลงทะเบียนออนไลน์

2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการอบรม (เอกสารดาวน์โหลดหมายเลข 2)

3. ชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับอบรม 6,000 บาท (เอกสารดาวน์โหลดหมายเลข 3)

โดยโอนเงินผ่าน : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี เงินฝากเพื่อศูนย์ฝึกอบรม เลขที่บัญชี 406-501080-8 

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

4. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครอบรม(สำเนา) รูปแบบ ภาพ Scan/รูปถ่าย
    มาที่ Emailchula.hrdnurse@gmail.com  

5. ส่ง ใบสมัครเข้ารับการอบรม หลักฐานประกอบการสมัคร 
และหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้ารับอบรม 
(ตัวจริง) ในวันแรกที่เข้ารับการอบรม

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery

รายละเอียด

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery”

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : พยาบาลวิชาชีพ
รับจำนวน : พยาบาลจากสถาบันภายนอก 30 คน

สถานที่จัด : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่จัดการประชุม : วันที่ 11-15 และ 18-22 มิถุนายน 2561
อัตราค่าลงทะเบียน : 10,000 บาท/คน (เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) 
CNEU : 50 หน่วยคะแนน

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

1. ลงทะเบียนออนไลน์

2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการอบรม (เอกสารดาวน์โหลดหมายเลข 2)

3. ชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับอบรม 10,000 บาท 

โดยโอนเงินผ่าน : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี เงินฝากเพื่อศูนย์ฝึกอบรม 
เลขที่บัญชี 406-501080-8 

และส่งหลักฐานการชำระเงิน (สำเนา) ในรูปแบบ PDF File 
ทาง Email: chula.hrdnurse@gmail.com
ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (เอกสารดาวน์โหลดหมายเลข 3)

4. ส่ง ใบสมัครเข้ารับการอบรม หลักฐานประกอบการสมัคร 
และหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้ารับอบรม 
(ตัวจริง) ในวันแรกที่เข้ารับการอบรม

9. หลักสูตรพยาบาลแกนนําดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาล รุ่นที่ 2 (Geriatric Resources Nurse)

รายละเอียด

ปายประชาสมพนธโครงการ GRN 2

หลักสูตรสำหรับพยาบาลสถาบันภายนอก

ผู้ประสานงานหลักสูตร:  คุณวัลลภา  ผ่องแผ้ว

Tel.  081-9997356  (ในวันและเวลาราชการ)

E-mail : geriatricresourcenurse@gmail.com

หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1. CARDIOVASCULAR NURSING