วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้นำทางการพยาบาลในระดับสากล

พันธกิจ

1. จัดและออกแบบระบบบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับโรงพยาบาลในระดับ Super tertiary care

2. เป็นแหล่งเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ

3. กำหนดทิศทางการจัดบริการและการปฏิบัติการพยาบาลของทุกหน่วยบริการพยาบาลและควบคุมกำกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล