PatientSafetyGoals2over 0304        

s1

รายละเอียด

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery”

รับจำนวน : พยาบาลจากสถาบันภายนอก 30 คน
สถานที่จัด : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่จัดการประชุม : 19-23 และ 26-30 มิ.ย. 60
อัตราค่าลงทะเบียน : 10,000 บาท/คน (เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) 
CNEU : 50 หน่วยคะแนน

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

1. ลงทะเบียนออนไลน์

2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการอบรม (เอกสารดาวน์โหลดหมายเลข 2)

3. ชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับอบรม 10,000 บาท 

โดยโอนเงินผ่าน : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี เงินฝากเพื่อศูนย์ฝึกอบรม 
เลขที่บัญชี 406-501080-8 

และส่งหลักฐานการชำระเงิน (สำเนา) ในรูปแบบ PDF File 
ทาง Email: chula.hrdnurse@gmail.com
ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 (เอกสารดาวน์โหลดหมายเลข 3)

4. ส่ง ใบสมัครเข้ารับการอบรม หลักฐานประกอบการสมัคร 
และหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้ารับอบรม 
(ตัวจริง) ในวันแรกที่เข้ารับการอบรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. รายละเอียดหลักสูตร
2. ใบสมัครเข้าอบรม 
3. วิธีการชำระเงิน