Chula Mag2

Money Donation2

OT Clinic3

body donation4

Regis-resize

บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

โรงพยาบาลจุฬาลาลงกรณ์ มีบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยโรค ดังนี้

 

การบริการ อาคาร เบอร์โทรศัพท์
ตรวจทางรังสีวิทยา ภปร ชั้น4 02-256-5370
ตรวจทางเวชศาสตร์ชันสูตร ภปร ชั้น4 02-256-5382
 ตรวจทางจุลชีววิทยา ภปร ชั้น4 02-256-5374
ตรวจทางปรสิตวิทยา ภปร ชั้น4 02-256-5386
ตรวจสารเป็นพิษ และDNA นิติเวชศาสตร์ ชั้นและ4 -
ตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา อปร ชั้น1 02-256-4000 ต่อ3510
ตรวจฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อ อปร ชั้น11 02-256-4000 ต่อ3572
ตรวจทางจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา อปร ชั้น15, 16, 17 02-256-4000 ต่อ3573
ตรวจโครโมโซมและเนื้อเยื่อ ประสาท กายวิภาคศาสตร์ 02-256-4281
ตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ฮอร์โมน โปษยานนท์ ชั้น3 02-256-4283-4
ตรวจด้วยเครื่องคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI) อภันตรีปชา 02-256-4595
ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จุลจักรพงษ์ 02-256-4160
ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม ว่องวานิช ชั้น2 02-256-4259