Chula Mag2

Money Donation2

OT Clinic3

body donation4

Regis-resize

การตรวจสุขภาพนอกสถานที่

images

                          ในปัจจุบันความตื่นตัวในการดูแลรักษาสูขภาพของประชาชนมีมากขึ้น การตรวจสุขภาพเป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้หน่วยงานใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานหรือปีเว้นปี โดยเฉพาะในหน่วยงานบางแห่ง ซึ่งลักษณะงาน เป็นงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทอาจมีความจำเป็นที่พนักงานจะต้องได้รับการตรวจมากกว่าปีละครั้ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จึงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ขึ้นเพื่อพัฒนางานบริการตรวจสุขภาพให้สนองความต้องการของผู้รับบริการรวมทั้ง สร้างรูปแบบงานบริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในเชิงรุก

                          สนใจจะเข้าร่วมรับการตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะ  ติดต่อได้ที่  โทรศัพท์  02-256-5419