การเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์สิทธิ์การรักษาพยาบาล

การเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์สิทธิ์การรักษาพยาบาล

 

รายละเอียดการบริจาค

สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล

ค่าห้อง

ค่ายา

ค่าบริการ

ค่าห้องปฏิบัติการ การตรวจสุขภาพประจำปี
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การดูแลสุขภาพแบบ HomeCare ทุก 3 เดือน
1.  ผู้บริจาคประเภทบุคคล            
      1.1  บริจาคเงินตั้งแต่ 40,000 บาท

20%

-

20%

-

-

-

      1.2  บริจาคเงินตั้งแต่ 100,000 บาท

25%

-

25%

-

-

-

      1.3  บริจาคเงินตั้งแต่ 300,000 บาท

30%

-

30%

-

-

-

      1.4  บริจาคเงินตั้งแต่ 600,000 บาท

50%

-

50%

-

-

-

      1.5  บริจาคเงินตั้งแต่ 1  ล้านบาท

50%

10%

50%

-

-

-

      1.6  บริจาคเงินตั้งแต่ 2  ล้านบาท

50%

20%

50%

-

-

-

      1.7  บริจาคเงินตั้งแต่ 3  ล้านบาท

100%

50%

100%

20%

/

-

      1.8  บริจาคเงินตั้งแต่ 5  ล้านบาท

100%

100%

100%

100%

/

-

      1.9   บริจาคเงินตั้งแต่ 10  ล้านบาท

100%

100%

100%

100%

/

-

      1.10 บริจาคเงินตั้งแต่ 20  ล้านบาท

100%

100%

100%

100%

/

/

      1.11  บริจาคเงินตั้งแต่ 50  ล้านบาท

100%

100%

100%

100%

/

/

      1.12  บริจาคเงินตั้งแต่ 100  ล้านบาท

100%

100%

100%

100%

/

/

2.  ผู้บริจาคประเภทนิติบุคคล            
      2.1 บริจาคเงินตั้งแต่ 10  ล้านบาท                    จะได้รับสิทธิ์ไม่เกิน  1  ท่าน            

100%

50%

100%

100%

/

-

      2.2 บริจาคเงินตั้งแต่ 20  ล้านบาท                    จะได้รับสิทธิ์ไม่เกิน  1  ท่าน            

100%

100%

100%

100%

/

-

      2.3 บริจาคเงินตั้งแต่ 50  ล้านบาท                    จะได้รับสิทธิ์ไม่เกิน  3  ท่าน            

100%

100%

100%

100%

/

-

      2.4 บริจาคเงินตั้งแต่ 100  ล้านบาท                    จะได้รับสิทธิ์ไม่เกิน  7  ท่าน            

100%

100%

100%

100%

/

-

 

หมายเหตุ :

  1. สำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัดของตนเองหรือครอบครัว ให้ใช้สิทธิตามใบส่งตัวก่อนส่วนที่เกินสิทธิจึงเรียกเก็บจากสภากาชาดไทย
  2. ค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ค่ารักษานี้ไม่รวมการบริการรักษาพยาบาลที่บริการ ณ คลินิกพิเศษทั้งในและนอกเวลาราชการ ค่าพยาบาลพิเศษ ค่ายาเคมีบำบัด ค่าฉายแสง ค่าอวัยวะเทียม ค่าอุปกรณ์ และการรักษาในบัญชีเฉพาะการตรวจพิเศษที่จำเป็นต้องส่งไปทำที่อื่นที่ไม่มีบริการในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า น้ำดื่ม เป็นต้น

นิติบุคคล บริจาคเงินตั้งแต่ 50 ล้านขึ้นไป พนักงานขององค์กร จะได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาทิ การให้ความรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานในราคาพิเศษและอื่น ๆ 

 

การเชิดชูเกียรติ

รายละเอียดการบริจาค

การเชิดชูเกียรติ

จารึกชื่อในป้ายประกาศเกียรติคุณ
รวมภายในอาคาร
จารึกชื่อหน้าห้อง
ตามมูลค่าการบริจาค
รับพระราชทานเข็มที่ระลึก
ทองหรือเพชรตามมูลค่าการบริจาค
1.ผู้บริจาคประเภทบุคคล      
1.1บริจาคเงินตั้งแต่ 600,000 บาท / - -
1.2บริจาคเงินตั้งแต่ 1ล้านบาท / - /
1.3บริจาคเงินตั้งแต่ 2ล้านบาท / - /
1.4บริจาคเงินตั้งแต่ 3ล้านบาท / / /
1.5บริจาคเงินตั้งแต่ 5ล้านบาท / / /
1.6 บริจาคเงินตั้งแต่ 10ล้านบาท / / /
1.7 บริจาคเงินตั้งแต่ 20ล้านบาท / / /
1.8บริจาคเงินตั้งแต่ 50ล้านบาท / / /
1.9บริจาคเงินตั้งแต่ 100ล้านบาท / / /
2.ผู้บริจาคประเภทนิติบุคคล      
บริจาคเงินตั้งแต่ 10ล้านบาทขึ้นไป / / /

3.บริจาคเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาท จะได้รับบัตรสมาชิกแพลตินั่มเพื่อนำมาใช้สิทธิที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

4.จะได้รับการบริการและอำนวยความสะดวกพิเศษ

5.สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้