ยกเลิกการประกวดราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่บริการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทางรังสี หน่วยงานเอ็กซเรย์ผู้ป่วยนอก อาคาร ภปร ชั้น 4

.

 

 

ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคา    

----------------------------------------

                                ตามประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่บริการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทางรังสี หน่วยงานเอ็กซเรย์ผู้ป่วยนอก อาคาร ภปร ชั้น 4 นั้น

                                ทาง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความจำเป็นต้องยกเลิกการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ เนื่องจากมีการปรับปรุงแบบให้เหมาะสมกับสภาพหน้างาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการประกวดราคาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการประกวดราคาใหม่

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

               

 

                                                                                ประกาศ ณ วันที่   19     สิงหาคม   2562

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์     วัชรสินธุ)

                                                                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์