ยกเลิก ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร สก ระยะที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร สก ระยะที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน  .... รายละเอียดเพิ่มเติม