ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัคณางค์ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัคณางค์ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด.. โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ