เจตจำนง

( PURPOSE  STATEMENT ) 

ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีดังนี้
 

  1. บริหารจัดการงานอาคาร  ความปลอดภัย  สภาพแวดล้อม  การจัดการขนส่งและยานพาหะ  ระบบงานทางกายภาพและวิศวกรรม  อย่างมีระบบ  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และถูกต้อง
  2. ให้บริการแก่ลูกค้าภายใน - ภายนอกด้านกายภาพและการจัดการทั่วไป
  3. สนับสนุนให้ลูกค้าภายในสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. การดำเนินการเพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรของโรงพยาบาลได้มีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มีคุณภาพและมีความเสี่ยงทางกายภาพต่ำ

 

ภารกิจ

         ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการให้บริการที่หลากหลายแก่ฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายและหน่วยงานเหล่านั้นสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการดำเนินการเพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรของโรงพยาบาลได้มีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มีคุณภาพและมีความเสี่ยงทางกายภาพต่ำ

ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อมมีขอบข่ายภารกิจหลักดังต่อไปนี้

- บริหารงานอาคารสถานที่
- บริหารงานอาคารสูง
- บริหารงานสภาพแวดล้อม
- บริหารงานระบบด้านกายภาพ
- การจัดการด้านพลังงาน
- การจัดการความเสี่ยงทางกายภาพ รวมถึงการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- บริหารงานขนส่งและยานยนต์
- บริหารงานก่อสร้างและออกแบบทางสถาปัตยกรรม
- บริหารงานการจัดจ้างภายนอกและงานสัญญา
- บริหารงานคู่ค้าที่เข้าใช้พื้นที่โรงพยาบาล รวมถึงร้านค้าและการจัดการที่จอดรถ
- บริหารงานบำรุงรักษาทางวิศวกรรม
- บริหารงานระบบอะไหล่
- บริหารงานซ่อมแซม
- บริหารงานด้านความปลอดภัยและการจราจร
- บริหารโครงการและจัดการกิจกรรมกลางของโรงพยาบาลและฝ่าย
- บริหารงานบริการกลาง
- บริหารงานพัฒนา
- ดำเนินการกิจกรรมพิเศษต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างภายในฝ่าย

        โครงสร้างภายในของฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 4 หน่วย คือ

1. หน่วยอาคารสถานที่
2. หน่วยวิศวกรรมและงานช่าง
3. หน่วยรักษาความปลอดภัย
4. หน่วยยานยนต์