หน่วยรักษาความปลอดภัย

หน่วยรักษาความปลอดภัย

 

โครงสร้างของหน่วยรักษาความปลอดภัย

 

หน่วยรักษาความปลอดภัยเป็นส่วนงานที่มีขอบข่ายภารกิจและขนาดที่เล็กที่สุดในฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม หน่วยรักษาความปลอดภัยเป็นส่วนงานที่ต้องเชื่อมประสานกับหน่วยอาคารสถานที่อย่างมาก 

 

โครงสร้างบุคลากรระดับปฏิบัติการแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

  •         1. ระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  •         2. ระดับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาวุโส (สายตรวจ) และ
  •         3. ระดับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ปฏิบัติการทั่วไป)

 

 

ขอบข่ายภารกิจของหน่วยรักษาความปลอดภัย


หน่วยรักษาความปลอดภัยเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องการความมีวินัยและรับผิดชอบสูง การปฏิบัติงานจะต้องเป็นทีมและมีการดำเนินการที่รวดเร็ว

 

หน่วยรักษาความปลอดภัยมีขอบข่ายภารกิจหลัก ดังนี้

  •              - งานรักษาความปลอดภัย
  •              - งานจัดการความเสี่ยงทางร่างกายและทรัพย์สิน
  •              - สนับสนุนการจัดการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และรับผิดชอบหน่วยดับเพลิงกลาง
  •              - งานจราจรและที่จอดรถ
  •              - สนับสนุนงานบริหารงานทั่วไป
  •              - สนับสนุนงานระบบและกิจกรรมพิเศษ
  •              - งานพัฒนา-ข้อมูล-ตัวชี้วัด