หน่วยยานยนต์

หน่วยยานยนต์

 

โครงสร้างของหน่วยยานยนต์


 หน่วยยานยนต์ เป็นหน่วยงานที่มีขอบข่ายภาระในการบริการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่, ผู้ป่วย, ผู้บริหารฯและผู้มีอุปการะคุณ   จึงต้องมีพนักงานขับรถเป็นส่วนใหญ่   พร้อมมีหน่วยบำรุงรักษาประจำหน่วยเฉพาะ   เพื่อให้การบริการภายในหน่วยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง มีความปลอดภัย

 

ขอบข่ายภารกิจของหน่วยยานยนต์


หน่วยยานยนต์ เป็นหน่วยที่จะต้องเชื่อมโยงงานและภารกิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม  และเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับโรงพยาบาลและระดับฝ่ายสามารถทำการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบข่ายภารกิจหลักดังนี้

  • บริหารงานการขนส่ง
  • งานแก้ไขและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และรถยนต์
  • การบริหารจัดการด้านพลังงาน (เชื้อเพลิง)
  • การจัดการความเสี่ยงด้านงานขนส่งและป้องกันอุบัติเหตุ
  • สนับสนุนงานบริหารงานทั่วไป
  • สนับสนุนงานระบบและกิจกรรมพิเศษ
  • งานพัฒนา-ข้อมูลตัวชี้วัด