หน่วยวิศวกรรมและงานช่าง

หน่วยวิศวกรรมและงานช่าง

 

โครงสร้างของหน่วยวิศวกรรมและงานช่าง


หน่วยวิศวกรรมและงานช่างเป็นหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนามาจากหน่วยช่างเดิม โดยปรับระบบบริหารและระบบงานภายในใหม่ ทำการแบ่งออกเป็นสามงาน  แต่ละงานจะมีขอบข่ายภารกิจ ดังนี้

 1. งานไฟฟ้า 
 2. งานเครื่องกล
 3. งานโยธา

 

ขอบข่ายภารกิจของหน่วยวิศวกรรมและงานช่าง

หน่วยวิศวกรรมและงานช่างเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเน้นด้านเทคนิคและต้องการความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งจำเป็นต่อการบำรุงรักษาให้ระบบทางวิศวกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคารดำเนินต่อได้อย่างราบรื่นและมีคุณภาพ 

หน่วยวิศวกรรมและงานช่างมีขอบข่ายภารกิจหลัก ดังนี้

 • บริหารงานระบบบำรุงรักษางานระบบทางวิศวกรรมและอุปกรณ์
 • การจัดการด้านพลังงาน
 • งานซ่อมครุภัณฑ์-ซ่อมอาคาร
 • การจัดการความเสี่ยงทางกายภาพ รวมถึงการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • งานบำบัดน้ำเสีย
 • สนับสนุนงานบริหารงานทั่วไป
 • สนับสนุนงานระบบและกิจกรรมพิเศษ
 • งานพัฒนา-ข้อมูล-ตัวชี้วัด