หน่วยอาคารสถานที่

หน่วยอาคารสถานที่

โครงสร้างของหน่วยอาคารสถานที่

หน่วยอาคารสถานที่เป็นส่วนงานที่จะต้องเชื่อมโยงหน่วยงานและภารกิจต่างๆของฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน และยังเป็นส่วนงานหลักที่สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับโรงพยาบาลและระดับฝ่ายสามารถทำการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยอาคารสถานที่ประกอบด้วย  4  งาน ดังนี้

 1. งานบริหารงานอาคารและบริหารงานกลาง
 2. งานบริหารการจัดจ้างและงานสัญญา
 3. งานบริหารคลังอะไหล่
 4. งานบริหารสภาพแวดล้อมและงานโยธา

 

ขอบข่ายภารกิจของหน่วยอาคารสถานที่


     หน่วยอาคารสถานที่เป็นหน่วยงานที่มีลักษณะยืดหยุ่นและการประสานการดำเนินการ โดยจะต้องสามารถที่จะสนับสนุนส่วนงานอื่นๆภายในฝ่ายและเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆได้อย่างมีคุณภาพ หน่วยอาคารสถานที่มีขอบข่ายภารกิจหลักดังนี้

 • บริหารงานอาคารสถานที่
 • บริหารงานอาคารสูง
 • บริหารงานสภาพแวดล้อม
 • บริหารงานระบบด้านกายภาพ
 • ประสานการจัดการด้านพลังงาน
 • การจัดการความเสี่ยงทางกายภาพ รวมถึงการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • บริหารงานคู่ค้าที่เข้าใช้พื้นที่โรงพยาบาล รวมถึงร้านค้าและการจัดการที่จอดรถ
 • บริหารงานก่อสร้างและออกแบบทางสถาปัตยกรรม
 • บริหารการจัดจ้างงานและงานสัญญา
 • บริหารระบบอะไหล่
 • บริหารโครงการและจัดการกิจกรรมกลางของโรงพยาบาลและฝ่าย
 • บริหารงานบริการกลาง
 • บริหารงานพัฒนา
 • กิจกรรมพิเศษ